CDA Academy
ที่มาของโครงการ
การโฆษณา และสื่อสารการตลาด โดยเฉพาะในยุคที่รูปแบบการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการนำความสามารถของนักโฆษณา และนักการตลาด มาปรับให้เข้ากับสถานการณ์ และสิ่งแวดล้อมจริงในปัจจุบัน เพราะความเก่งด้านทฤษฎี หรือมีความคิดสร้างสรรค์ที่โดดเด่นเพียงด้านเดียว อาจไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพได้

CDA Academy (Creative Divergence Academy) คือโครงการประกวดความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถตอบโจทย์ทางการตลาดได้จริง ก่อตั้งขึ้นโดยบริษัท Far East Fame Line DDB จำกัด (มหาชน) เริ่มต้นครั้งแรกปี 2015 ในชื่อ CBS Academy (Creative Business Solutions Academy) โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรมและฝึกปฏิบัติงานในรูปแบบ Workshop เรียนรู้สภาวะแวดล้อมทางการตลาดจริงในปัจจุบัน พร้อมรับโจทย์ในการทำงานด้วยสินค้าจริง เพื่อใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้ตอบโจทย์ทางการตลาดให้ได้ผลสำเร็จอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อสร้างสรรค์นักโฆษณา หรือนักสื่อสารการตลาดมืออาชีพ ที่เข้าใจและสามารถทำงานสร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์ทางการตลาดได้จริง
2. เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาในสายนิเทศศาสตร์, วารสาร, การตลาด, สถาปัตย์, ศิลปกรรม หรือผู้ที่มีความสนใจได้มีเวทีในการ “ปล่อยของ”
3. เพื่อค้นหา “คลื่นลูกใหม่” ในวงการโฆษณา ดิจิตอล และสื่อสารการตลาด

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. นิสิต นักศึกษา ระดับชั้นปริญญาตรี ของสถาบันอุดมศึกษา สายนิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, การตลาด, สถาปัตยกรรม และศิลปกรรม ชั้นปี 3-4
2. สมัครเป็นรายบุคคล
3. ผู้สมัครต้องส่งผลงานตามกติกาที่กำหนด และสามารถเข้าร่วมฝึกอบรมตามเวลาให้ได้อย่างน้อย 90% ของเวลาทั้งหมด

รายละเอียดของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 ผู้สมัครทุกคนจะต้องส่งใบสมัครพร้อมสำเนาบัตรนักศึกษา และผลงานเข้าร่วมแข่งขัน 1 ชิ้น ตามโจทย์ที่กำหนด ซึ่งคณะกรรมการจะคัดเลือกเหลือจำนวน 40 คน เพื่อนำเสนองาน
ขั้นตอนที่ 2 ผู้เข้ารอบทั้ง 40 คน จะต้องมานำเสนองานด้วยตนเองที่บริษัท Far East Fame Line DDB ซึ่งคณะกรรมการจะคัดเลือกเหลือจำนวน 20 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการ
ขั้นตอนที่ 3 ผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 20 คน จะได้รับการฝึกอบรมที่บริษัท Far East Fame Line DDB เป็นระยะเวลา 2 วัน ซึ่งจะเป็นการฝึกปฎิบัติที่เน้นการทำงาน ที่ตอบโจทย์ทางการตลาด และการสื่อสาร
ขั้นตอนที่ 4 ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับโจทย์ที่ 2 ซึ่งเป็นสินค้าจริง
ขั้นตอนที่ 5 ผู้เข้าร่วมโครงการนำเสนอต่อคณะกรรมการคนละไม่เกิน 10 นาที ประกาศผลและมอบรางวัล

ตารางเวลา
1 - 30 ก.ย. 62 รับสมัครและแจกโจทย์ที่ 1 ทาง www.cda-academy-th.com และ www.facebook.com/CDAacademyTH

11 ต.ค. 62 หมดเขตส่งผลงานเข้าประกวด

31 ต.ค. 62 ประกาศผลผู้เข้ารอบทั้ง 40 คน ทาง www.cda-academy-th.com และ www.facebook.com/CDAacademyTH

9 พ.ย. 62 ผู้เข้ารอบทั้ง 40 คน มานำเสนองานด้วยตนเอง ที่บริษัท Far East Fame Line DDB

15 พ.ย. 62 ประกาศผลผู้เข้าร่วมโครงการ 20 คน ทาง www.cda-academy-th.com และ www.facebook.com/CDAacademyTH

23 - 24 พ.ย. 62 ผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 20 คน ฝึกอบรม Workshop และรับโจทย์สุดท้ายที่บริษัท Far East Fame Line DDB

27 พ.ย. 62 ผู้เข้าร่วมโครงการนำเสนองานรอบสุดท้ายต่อคณะกรรมการ โดยมีเวลาในการนำเสนอคนละไม่เกิน 10 นาที พร้อมตัดสินและประกาศผลผู้
ชนะทั้ง 3 อันดับ ที่บริษัท Far East Fame Line DDB

หมายเหตุ : ตารางเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กติกาการตัดสิน
1. ผู้สมัครสามารถเลือกส่งชิ้นงานเข้าประกวดตามที่กำหนดในโจทย์
2. ผลงานต้องมาจากการสร้างสรรค์ด้วยตนเอง มิใช่ลอกเลียนแบบ หรือนำผลงานของผู้อื่นมาประกวด
3. เกณฑ์การตัดสิน
    3.1 ความคิดสร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์การตลาดได้จริง
    3.2 เป็นงานที่สามารถทำได้จริง
    3.3 วิธีการนำเสนอ
4. ผลงานที่ผ่านเข้ารอบต่างๆ ต้องได้รับคะแนนเป็นเอกฉันท์ไม่ต่ำกว่า 51% ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
5. การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นสิ้นสุด


รางวัล รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล
• เงินสด 50,000 บาท
• สิทธิ์ในการเลือกเข้าทำงานในบริษัท Far East Fame Line DDB, Integrated Communication, Data First, Spring Board Plus หรือ สหพัฒนพิบูล

รางวัลรองชนะเลิศ รองอันดับ 1
• เงินสด 30,000 บาท
• สิทธิ์ในการเลือกเข้าทำงานในบริษัท Far East Fame Line DDB, Integrated Communication, Data First, Spring Board Plus หรือ สหพัฒนพิบูล

รางวัลรองชนะเลิศ รองอันดับ 2
• เงินสด 20,000 บาท
• สิทธิ์ในการเลือกเข้าทำงานในบริษัท Far East Fame Line DDB, Integrated Communication, Data First, Spring Board Plus หรือ สหพัฒนพิบูล

วิธีส่งผลงาน

รับสมัคร Online เท่านั้น ที่ www.cbs-academy-th.comสอบถามเพิ่มเติม
cda@fareastfamelineddb.com