CDA Academy
ที่มาของโครงการ
การโฆษณา และสื่อสารการตลาด โดยเฉพาะในยุคที่รูปแบบการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการนำความสามารถของนักโฆษณา และนักการตลาด มาปรับให้เข้ากับสถานการณ์ และสิ่งแวดล้อมจริงในปัจจุบัน เพราะความเก่งด้านทฤษฎี หรือมีความคิดสร้างสรรค์ที่โดดเด่นเพียงด้านเดียว อาจไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพได้

CDA Academy (Creative Divergence Academy) คือโครงการประกวดความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถตอบโจทย์ทางการตลาดได้จริง ก่อตั้งขึ้นโดยบริษัท Far East Fame Line DDB จำกัด (มหาชน) เริ่มต้นครั้งแรกปี 2015 ในชื่อ CBS Academy (Creative Business Solutions Academy) โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรมและฝึกปฏิบัติงานในรูปแบบ Workshop เรียนรู้สภาวะแวดล้อมทางการตลาดจริงในปัจจุบัน พร้อมรับโจทย์ในการทำงานด้วยสินค้าจริง เพื่อใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้ตอบโจทย์ทางการตลาดให้ได้ผลสำเร็จอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อสร้างสรรค์นักโฆษณา หรือนักสื่อสารการตลาดมืออาชีพ ที่เข้าใจและสามารถทำงานสร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์ทางการตลาดได้จริง
2. เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาในสายนิเทศศาสตร์, วารสาร, การตลาด, สถาปัตย์, ศิลปกรรม หรือผู้ที่มีความสนใจได้มีเวทีในการ “ปล่อยของ”
3. เพื่อค้นหา “คลื่นลูกใหม่” ในวงการโฆษณา ดิจิตอล และสื่อสารการตลาด

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. นิสิต นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ของสถาบันอุดมศึกษา สายนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ การตลาด สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม
2. ผู้ที่จบการศึกษาอายุไม่เกิน 25 ปี ผู้มีความคิดสร้างสรรค์ และชอบความท้าทาย

ขั้นตอนการสมัคร
ขั้นตอนที่ 1
ผู้สมัครทุกคนจะต้องส่งใบสมัครพร้อมสำเนาบัตรนักศึกษา/สำเนาบัตรประชาชน และผลงานเข้าร่วมแข่งขัน 1 ชิ้นตามโจทย์ที่กำหนด ซึ่งคณะกรรมการจะคัดเลือกเหลือจำนวน 40 คน เพื่อนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ 2
ผู้เข้ารอบทั้ง 40 คน จะนำเสนองานด้วยตนเองผ่าน ZOOM (ไม่เกิน 4 นาที) ซึ่งคณะกรรมการจะคัดเลือกเหลือ
 
จำนวน 20 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการ
ขั้นตอนที่ 3
ผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 20 คน จะได้รับการฝึกอบรม (Workshop) ที่บริษัท Far East Fame Line DDB เป็นระยะเวลา 2 วัน ซึ่งจะเป็นการฝึกปฎิบัติที่เน้นการทำงาน ที่ตอบโจทย์ทางการตลาด และการสื่อสาร
ขั้นตอนที่ 4
ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับโจทย์ที่ 2 ซึ่งเป็นสินค้าจริง
ขั้นตอนที่ 5
ผู้เข้าร่วมโครงการนำเสนอต่อคณะกรรมการคนละไม่เกิน 5 นาที ประกาศผลและมอบรางวัล
 
ตารางเวลา
1-30 ก.ย. 65
รับสมัครและแจกโจทย์ที่ 1 ทาง www.cda-academy-th.com และ www.facebook.com/CDAacademyTH
30 ก.ย. 65
หมดเขตส่งผลงานเข้าประกวด
10 ต.ค. 65
ประกาศผลผู้เข้ารอบทั้ง 40 คน ทาง www.cda-academy-th.com และ www.facebook.com/CDAacademyTH
15 ต.ค. 65
ผู้เข้ารอบทั้ง 40 คน จะนำเสนองานด้วยตนเองผ่าน ZOOM ซึ่งคณะกรรมการจะคัดเลือกเหลือจำนวน 20 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการ
18 ต.ค. 65
ประกาศผลผู้เข้าร่วมโครงการ 20 คน ทาง www.cda-academy-th.com และ www.facebook.com/CDAacademyTH
5-6 พ.ย. 65
ผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 20 คน ฝึกอบรม Workshop และรับโจทย์สุดท้ายที่บริษัท Far East Fame Line DDB
12 พ.ย. 65
ผู้เข้าร่วมโครงการนำเสนองานรอบสุดท้ายต่อคณะกรรมการ โดยมีเวลาในการนำเสนอคนละไม่เกิน 10 นาที พร้อมตัดสินและประกาศผลผู้ชนะ ที่บริษัท Far East Fame Line DDB

หมายเหตุ : ตารางเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 
The Prize
MVP 1
เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
MVP 2
เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
MVP 3
เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
Special Awards
เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท จำนวน 5 รางวัล
 

ทุกรางวัลมีสิทธิ์ในการเลือกเข้าทำงานในบริษัท สหพัฒนพิบูล , Far East Fame Line DDB,
 
Data First,Spring Board Plus หรือ Integrated Communication
 
เกณฑ์การตัดสินผลงานประกวด
1. ตอบโจทย์ทางการตลาด 30%
2. ความคิดสร้างสรรค์ 30%
3. เป็นงานที่สามารถทำได้จริง 30%
4. วิธีการนำเสนอ 10%
 
วิธีส่งผลงาน

รับสมัคร Online เท่านั้น ที่ www.cda-academy-th.com


สอบถามเพิ่มเติม
cda@fareastfamelineddb.com
 
 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่